© K srdci klíč, o.p.s. 2020
Tréninková pracovní místa Žatec Kontaktní informace
Kontaktní osoby: Tréninková pracovní místa Žatec Hošťálkovo náměstí 66, Žatec Osobní poradce Petra Vančurová, DiS. 773 762 625 email: vancurova@ksrdciklic.cz Garant pracovních činností Lenka Volfová 770 183 557 email: volfova@ksrdciklic.cz Asistenční pracovník Petra Dvořáková, DiS. 773 762 615 email: dvorakova@ksrdciklic.cz Projektový manažer Hana Doležalová, DiS. 775 481 927 email: dolezalova@ksrdciklic.cz Informace o projektu: Kapacita služby: Max. kapacita individuálně: 3 účastníci. Max. kapacita skupinových setkání / Job club: 8 účastníků. Cílová skupina: Osoby žijící v SVL nebo vracející se do těchto lokalit. 45 dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaných, vylučovaných z evidence ÚP, předlužených a bez legálního příjmu. 45 dospělých osob ve věku 25 až 65 let, které ve své anamnéze vykazují kumulované bariéry pro uplatnění se na volném trhu práce nebo na něm opakovaně selhávají z důvodu absence bazálních sociálních a pracovních návyků, nízké úrovně nebo absence volních vlastností, problémů v komunikaci, vnímání a sebereflexi nebo negativních dopadů závislostí včetně nelátkových. Cíle: Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti CS vedoucí k uplatnění na volném trhu práce, jejich aktivizace, posílení nebo vytvoření pracovních návyků, a dále podpora a stabilizace při vstupu nebo návratu na trh práce. SMART CÍLE Zvýšení zaměstnatelnosti zapojením minimálně 20 účastníků na TPM po dobu až 6ti měsíců formou DPČ s ohledem na individuální potřeby a dispozice CS. Ze 45 zapojených osob získá 20 účastníků praktickou zkušenost na trhu práce prostřednictvím komplexní podpory RT. Ze 45 zapojených osob 25 účastníků zvýší svou možnost pracovního uplatnění ( hledání, získání a udržení pracovního místa) zlepšením kompetencí a dovedností v řešení předlužení, hospodaření se zdroji, získání legálního příjmu a dále v oblasti počítačové gramotnosti související s hledáním práce (oslovováním zaměstnavatelů, rozesílání životopisů) a získáním základních znalostí pracovně právního vztahu. Vytvořit síť zaměstnavatelů s ohledem na specifické potřeby CS, ochotných poskytnout tréninkový prostor pro TPM ( 3 z nich budou aktivně spolupracovat, tj. poskytnou tréninkový prostor a budou ochotni k prostupnému zaměstnávání CS Projekt není určen: Osobám nesplňujícím požadavky. Nemůžeme poskytnout službu lidem, kteří potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a smyslovým postižením.
Informace o projektu
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016626 Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost Číslo výzvy: 03_16_052 Název výzvy: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva Doba realizace projektu: 1. 9. 2020 – 30.6.2022