© K srdci klíč, o.p.s. 2020
Přežít s exekucí dluhová poradna v Mostě Kontaktní informace
Kontaktní osoby: Přežít s exekucí, dluhová poradna v Mostě J. Seiferta 2159434 01 Most Dluhoví poradci tel.: 771 127 626 e-mail: dluhovka@ksrdciklic.cz Barbora Relichová, Ondřej Sojka Odborný specialista Hana Doležalová, DiS tel.: 775 481 927 e-mail: dolezalova@ksrdciklic.cz Konzultant zaměstnávání Kristýna Grosserová tel.: 771 124 903 e-mail: grosserova@ksrdciklic.cz Kapacita služby: 13 osob, kapacita je rozdělena mezi individuální dluhové poradenství, skupinové Protidluhové workshopy a služby Terapeutického poradce Od ledna roku 2021 jsme získali akreditaci pro sepsání a podání insolvenčního návrhu. Jako akreditovaná osoba uvedená v Seznamu akreditovaných osob poskytujeme tento úkon bezplatně. Cílová skupina: OSOBY OHROŽENÉ NESPLÁCENÍ ZÁVAZKŮ - jsou osoby na území Mostecka, které dosud splácejí své závazky nebo s nimi začínají mít potíže a které jsou nadále bonitní pro získání úvěrových produktů bank. Dále se jedná o zaměstnance naší společnosti nebo spolupracujících zaměstnavatelů a stávající zaměstnance těchto zaměstnavatelů. OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ NEBO SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍM OHROŽENÉ - jedná se osoby předlužené. Jde především o Uživatele pobytových služeb - azylových domů a Domu na půl cesty naší společnosti a jejich blízké od15 let věku. Jedná se o specifickou skupinu osob s kumulací sociálních problémů, včetně dlouhodobě evidovaných Uchazečů o zaměstnání na Kontaktním pracovišti Most ÚP ČR a podpořených osob z projektu Tréninková pracovní místa v Mostě naší společnosti. Tato CS je dlouhodobě bez stálého příjmu, žije z dávek HN a je již vyloučena z možnosti využití bankovních produktů. Cíle: Hlavním cílem je aktivizovat cílové skupiny k řešení dluhové problematiky a její prevence před dalším zadlužováním. Dílčími cíli jsou: - Zmapování dluhové zátěže / (ne)splácených závazků, včetně získání potřebné dokumentace, její analýza a sestavení individuálního plánu podpory za účelem vhodného řešení - Individuálním dluhovým poradenstvím provést cílové skupiny řešením jejich předluženosti s cílem přípravy a podání insolvenčního návrhu - Navázání aktivní spolupráce se zaměstnavateli na Mostecku za účelem odbourání bariér pro získání / udržení pracovního místa zaměstnanců s exekucí a ohrožených nesplácením závazků - Motivovat, aktivizovat a navyšovat kompetence cílových skupin za účelem získání znalostí a dovedností hájit svá práva a dále se nezadlužovat - Prostřednictvím podpory Terapeutického poradce zajistit terénní formou asistenci, doprovod na jednání s institucionálním subjekty a dodržování měsíčního osobního rozpočtu Projekt není určen: Osobám, které nejsou cílovými skupinami - nesplňují výše uvedené definice. Osobám, které trpí a potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a těžkým smyslovým postižením.
Informace o projektu
Registrační číslo projektu CZ.03.2.60./0.0/0.0/18_088/0010758 Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost Číslo výzvy: 03_18_088 Název výzvy: Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (3. výzva) Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022